OULN

AcronymDefinition
OULNOhio University Learning Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
jIlia;- ouln to; poinhma mia~ cairin esti; gunaikoi-: auta;r jOdusseiih Phneloiph proifasi-.
oujde;n gunaiko;- ceiron, oujde; th~ kalh'~: douilou de; cei'ron oujdein, oujde; tou kalou: crhlzei- o|mw~ ouln twn ajnagkaiwn kakwn.
th;n ouln grammatikh;n nun moli- ejxeifugon: ou duinamai d j ajlocou thi~ ajndromach- ajnacwrein: ei|rgei ga;r cairth- kai; noimo- Ausoinio-.