PEISO

AcronymDefinition
PEISOPrince Edward Island Symphony Orchestra
References in periodicals archive ?
La falta de brazos tambien ha sido senalado para los Dendrobranchiata Aristeus antennatus (Demestre et al, 1997) y Peisos petrunkevitchi (Scelzo & Medina, 2004) y los Brachyura Petalomera lateralis (Jamieson, 1990) y Camposia retusa (Jamieson, 1998).
A dendrobranchiate, Peisos petrunkevitchi (Decapoda, Sergestidae), with restant-like sperm: a spermiocladistic assessment.