PRAFF

AcronymDefinition
PRAFFPuerto Rican American Football Federation
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roedd rhedyn a mwsogl i'w gweld dan y coed ynn praff a swn y dwer bron boddi cn yr adar, ac mae'r coedydd yma yn lle ardderchog i weld y tingoch, y gwybedog brith a thelor y coed.
Yn un o hoelion wyth BBC Radio Cymru er 1990, i ni heddiw Dylan ydi'r ffan pel-droed hynod o frwdfrydig sy'n cyflwyno Ar y Marc, a'r newyddiadurwr praff sy'n llywio Taro'r Post.
Wrth foncyff un o'r coed praff, roedd clwstwr o'r ddeilen gron i'w gweld yn disgleirio'n yr haul ac yn ymwthio drwy weddillion y dail crin ar lawr, roedd y fioledau yn ogoneddus yn eu gwisgoedd gleision.
Caiff brofi blas chwerw plwm disglair Y Bennallt, Mor wir a bod ergyd yn nryll Wil Y Ffridd; A chanu cnul marwnad y cnaf Trowch i'r dudalen gyferbyn ar y foelallt Wna pob gwladwr praff wrth ei gludo i'r pridd.
Wn i ddim pam yr aeth y llenor praff Geraint Vaughan Jones ati i sgwennu yn y fath fodd ond wyddoch chi beth?
Fel un gafodd ei eni a'i fagu 800 troedfedd uwchlaw'r mor fe dybiech mai rhyw fywyd crwydrol dafad fyddai'n apelio ataf, ond i'r gwrthwyneb, fe fyddai'n rhaid cael seiciatrydd praff i ddadansoddi beth yn union ydi'r dynfa gref sydd ynof i fod pob amser yng ngolwg y mor, ac i droedio ynysoedd.
Y bore wedyn roedd chwech neu saith o goed mawr praff wedi disgyn, yn dderw ac ynn, ac un goeden jacan.
Soniais yr wythnos diwethaf am y pla o flogiaeth - wel, dyma enghraifft eto fyth o'r awdurdodau yn ymyrryd gyda newyddiadurwr sydd wedi ennill ei le fel un o'n gohebwyr mwyaf praff ar gwestiwn y Dwyrain Canol.
Roedd yma hefyd feddwl praff a galluog oedd syniadau hynod arloesol mewn sawl maes.
Fe ragwelir y bydd ein byd amrantaidd yn dileu'r angen am newyddiadurwyr praff a gofalus.
Gwnaed dewisiadau praff o ran lleoliadau, gan wneud ymdrech, hefyd, i osod cynnwys y rhaglen mewn cyd-destun diwylliannol.
Heblaw am ei gamp yn ennill Cadair 1984 yr oedd yn ysgolhaig praff ac yn un o'r ychydig rai sydd wedi meistroli'r grefft o gyfieithu ar y pryd.