PSIGE

AcronymDefinition
PSIGEPsychology Special Interest Group for the Elderly
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Om die eenheid van Niemann, Voss en Mentz allegories as aspekte van die menslike psige te beskou, neem nie die roman se spel tussen Mentz as individu met 'n identiteit en as veralgemeende mens in ag nie.
Dit is asof Schutte bely dat siekte die liggaam en psige verander en die (vrotdike) weerlose aard van die liggaam bekendmaak, sodat hierdie bewussyn van weerloosheid steeds bly nadat hy sy gesondheid herwin het.
Brink wys naamlik daarop dat die roman nie slegs oor die Anglo-Boereoorlog gaan nie maar oor die "donkerte en eksesse van die menslike psige".
Daar is ook tans groot belangstelling in die studie van die populere genres, omdat dit insig verskaf in die psige van die lesers en dikwels ook in die tydsgees van 'n era.
Wat betref Kundera se keuse vir die historiese roman--'n ondersoek na die historiese dimensie van die mens en sy donker psige--wonder ek: hoe dra foutiewe historiese inligting of 'n onverifieerbare uitbeelding van die verlede by tot begrip van die donker psige van die mens?
Die spreker in Lewis se gedigte is die een wat die diere die naaste aan sy psige toelaat en in die slotgedig eksplisiet rekenskap gee van die uitwerking van die diere in die poging om aan hulle stem te gee.
vanself 'n wonderwerk is skadu aan die optiese senuwee deur 'n spesialis beperk tog bly uitsig uitsigloos vanuit die skaduwereld onder Narokkong se vlerk steeds val ouers en artse rond tonnelvisie van die psige is hier aan die werk Die gedig dui aan dat die besoek aan die dokter in 'n sekere mate vrugte afgewerp het, maar die "skade aan die optiese senuwee [is slegs] beperk" en nie ten volle verhoed nie.
Hierdie artikel sal aantoon dat die stelling gedeeltelik geldig is; dat die belangrikste aspek van die roman die verlies van Helena se skulpe is en dat die innerlike konflik wat daarop volg lei tot 'n herbesinning soos deur Van der Merwe (242) aangedui, dat hierdie herbesinning buite die grense van die tradisionele godsdiensbelewing le, dat daar 'n nou verband is tussen die skulpe en die heling wat uiteindelik moet plaasvind, en dat die implikasies van die skulpe as hemelse boodskappers verdoesel, weggesteek of verbloem le: "Die verlies van my skulpe is 'n voorwendsel [...] 'n poging van die geslepe psige om die vroeer, pynliker verliese te verdoesel." (157)
Dit verklaar ook hoekom die abjekte beskou kan word as 'n oomblik in die ontwikkeling van die psige, "waar die kind sigself as onafhanklike entiteit begin ervaar deurdat hy of sy sigself van die moederlike liggaam begin onderskei".
In Agaat verkry die herstelmoment wat in ander tekste in ander vorms voorkom, nog 'n variante vorm deurdat dit nie geassosieer word met 'n proses wat met die individuele psige of die verhouding tussen verwante persone verband hou nie, maar met 'n verskuiwing of oorplasing van identiteit van die een bevolkingsgroep na 'n ander.
Binne die konstruksie van sewe afdelings is die voortstu vanaf besitterskap en verkenning van die landskap in gedigte oor diere, landskappe en mense die afskeidsverse wat die broosheid van die menslike liggaam en psige byna tasbaar verken.
Jung aanvaar nie dat so iets patologies is nie, maar erken dat daar as gevolg daarvan 'n verskuiwing in die psige plaasvind.