PANSAT

AcronymDefinition
PANSATPetite Amateur Navy Satellite
References in periodicals archive ?
Die diskrepansie tussen hierdie totaal (400) en die in Tabel 1, naamlik 445, is as gevolg van die weglating van spotprente (15), advertensies (4) en amptelike taalregteklagtes gerig aan Pansat (26).
Vergelyking mer amptelJke taalregteklagles gerig aan Pansat
Pansat vervul 'n sleutelrol om die implementering van 'n taalbeleid in Suid-Afrika te verseker.
In ooreenstemming mer die neigings van 2002, het private persone weereens die meerderheid taalregteklagtes by Pansat aanhangig gemaak, naamlik 88,5% (23 van 26).
Die oorgrote meerderheid (69,2%) taalregteklagtes was aan Pansat gerig, soos ook die geval van klagtes wat in die media gerapporteer is as gevolg van taalmiskenning in regeringsdepartemente, spesifiek op eerste regeringsvlak.
Tabel 7 toon besonderhede aangaande die verspreiding tussen amptelike (eerste, tweede en derde vlak) en nie-amptelike instansies wat aanleiding gegee het tot taalregteklagtes wat by Pansat ingedien is.
Tabel 8 tref 'n vergelyking tussen die bronne van insidente wat aanleiding gegee het tot briewe aan die pers en die wat amptelik aan Pansat gerig is.
Dit is in teenstelling met bevindings van 2002, toe klagtes gerig aan Pansat teen staatsinstellings heelwat meer was as die gelug in die pers.
So byvoorbeeld het die Afrikaanse media 27 meer verwysings na Pansat in sy beriggewing vir 2003 vervat (Tabel 1), dit is 72% (44 uit 61) teenoor die Engelse pers wat siegs 28% (17 uit 61) keer daarna verwys het.
Die skerp daling in taalregteklagtes wat gerig word aan Pansat (siegs 26 in 2003), toon 'n kommerwekkende erodering van vertroue in die taalliggaam se vermoe om taalregteklagtes suksesvol op te los.