RADH


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
RADHR-Specific Alcohol Dehydrogenase (molecular biology)
RADHRadiation Dose-Rate/Rads per Hour
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The Radh is privileged to be the only hospitality property situated within less than 200 feet of walking distance to the 'Dalada Maligawa', also known as the 'Sacred Temple of the Tooth Relic.' A magnificent palatial edifice aptly named for being the resting place of the sacred tooth relic of Lord Buddha; it was also formerly occupied by Sri Wickrama Rajasinghe, the King of Sri Lanka and remains to this day as the cornerstone of Buddhism in the world.
That incidence prompted king (radh) to decree death on his head.
BIDH mi ag radh ri duine sam bith a tha a' faireachdainn gu bheil a' Ghaidhealtachd iomallach a dhol dhan Chorn.
Bidh clann Dhomhnaill Trump tric ag radh gu bheil e coltach ri luchd-obrach nan leintean gorma, ach a-mhain gu bheil barrachd airgid aige.
Bha duil ri na sgeamaichean seo co-dhiu ach chan eil sin ag radh nach bi iad connspaideach.
A bharrachd air a bhith a' cruthachadh an carry-out as motha de dh'fhion ann an eachdraidh aig aon phosadh, cha robh moran aig a' Bhioball ri radh mun a' chuis.
Chan eil sin ri radh nach eil Albannaich a' Bheeb sgileil agus comasach, agus airidh air a h-uile sgillinn a tha iad a' cosnadh, Domhnall agus Seumas gu h-airidh.
BIDH mi ag radh gu bheil Breatainn fortanach leis a' mheur de phoileataigs naiseantach a th' againn.
Chan eil sin ri radh gu bheil iad a' dol a mach a fasan.
Ge b' e de tha na cunntasan-beachd ag radh mu cho fada air adhart 's a tha Trump air Ted Cruz, tha iad cuideachd a' sealtainn gur e Cruz a dheanadh a' chuis air Hilary Clinton.