RADH


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
RADHR-Specific Alcohol Dehydrogenase (molecular biology)
RADHRadiation Dose-Rate/Rads per Hour
References in periodicals archive ?
Ge b' e de tha na cunntasan-beachd ag radh mu cho fada air adhart 's a tha Trump air Ted Cruz, tha iad cuideachd a' sealtainn gur e Cruz a dheanadh a' chuis air Hilary Clinton.
Suil Eile BHA daoine ag radh nach robh feum sam bith anns an deasbad ann a' Westminster mu bhith a' cur casg air Domhnall Trump bho bhith a' siubhal a Bhreatainn, oir cha robh cothrom air thalamh gun gabhadh an riaghaltas ris a' mholadh.
Tha Osborne ag radh nach bi Breatainn an sas ann an dioplamasachd le meagafon, ach chan eil sin ri radh gu bheil e a' seasamh airson bheusan Breatannach.
Tha cuid ag radh gum feumadh iad am baile fhagail le na bataichean agus na teaghlaichean aca.
Tha Puirt-adhair na Gaidhealtachd 's nan Eilean, a' chompanaidh phoblach leis a bheil na puirt-adhair, ag radh gu bheil e mi-reusanta a bhith ag iarraidh ardachadh de choig sa cheud, a bheireadh dhaibh an aon phaigheadh ri luchd-obrach ann an Sealtainn.
CHA robh facal dona aig duine ri radh mu Alistair Darling, 's e air a shlighe mach an doras as deidh seachd air fhichead bliadhna aig ard ire.
Bhiodh iad a' radh uair, nan deanadh Berlin sreothairt, gun tigeadh an cnatan air an Roinn Eorpa air fad.
Nach eil sin a' tachairt cho tric, mar bha mi ag radh ri Seoras Clooney an oidhche eile.
Tha mi ag radh 'suicheachadh eiginneach', ach feumaidh sinn gabhail ris gu bheil an duthaich sin an sas ann an cogadh siobhalta.
Bhuannaich iad 4-0 Disathuirne sa chaidh san liog as isle, 's tha iad ag radh gu bheil iad a' deanamh air Serie A.
Tha cuid ag radh gu bheil e na chuis naire gu bheil daoine den leithid seo a' faighinn as le bhith air sochairean.
Dh'fheumainn a radh gu robh sinn ann an Eirinn a Tuath, aig ard ire nan Trioblaidean.