SoDdGA

(redirected from Safle O Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig)
AcronymDefinition
SoDdGASafle O Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (Welsh: Site of Special Scientific Interest)
References in periodicals archive ?
ab a bo dwc gwai| Botwm crys Fodd bynnag, ddylech chi ddim casglu blodau gwyllt ar safleoedd cadwraeth sydd wedi'u dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu Gwarchodfa Natur Genedlaethol, ac yn sicr ddylech chi ddim casglu unrhyw blanhigion prin.
Go brin byddwn wedi gallu datgan fod y Parc yn barc Rhestredig Gradd 1 ac yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig gan CADW a CCW.
Mae rhan o'r llwybr mewn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a hynny oherwydd y cen a'r mwsogl sy'n tyfu yma.
BYD NATUR Gan BETHAN WYN JONES MAE Cors Bodeilio ym Mn yn Warchodfa Natur Genedlaethol, yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn Ardal Cadwraeth Arbennig ac yn ddynodiad RAMSAR, sef yn ardal a ddynodir o dan y Confensiwn ar Wlypdiroedd sydd o Bwys Rhyngwladol ag a gytunwyd yn rhyngwladol.
Mae Gwarchodfa'r Rhinog bron i fil a hanner o erwau ac yn ffurfio rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy'n dros chwe mil o erwau ac sy'n ymestyn fel cadwyn o fynyddoedd rhwng Afon Dwyryd yn Nyffryn Maentwrog a'r Fawddach.
Mae rhan o'r goedlan yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SoDdGA), a thyfir planhigion sy'n gynhenid i arfordir Cymru ac i fynyddoedd Eryri yng Ngardd Treborth.
Mae Cors Ddyga yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol arbennig ac yn un o'r gwlyptiroedd mwyaf yng Nghymru, ac mi fydd agor y llwybr yma yn fendith ac yn un llecyn bach arall ym Mon sy'n "lle i enaid gael llonydd", a dotio at fyd natur.
Mae Cors Erddreiniog yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig, ac yn Warchodfa Natur Genedlaethol.
Ddeugain mlynedd yn ol fe wnaeth y Gymdeithas lofnodi cytundeb gyda Chyngor Ynys Mon i reoli'r warchodfa sydd wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) dan gyfraith Ewropeaidd.
Mae'r ardal sy'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) ychydig yn fwy na'r warchodfa ei hun ac mae cael cydweithrediad cymdogion yma yn hanfodol bwysig.
Mae'r ardal yma wedi'i dynodi yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac fe gyfeirir ato fel "Gwlypdir y Fali" gan y Gymdeithas Gwarchod Adar (RSPB) sy'n gofalu am y lle.