SODPZ

(redirected from Sklad Obveznega Dodatnega Pokojninskega Zavarovanja)
AcronymDefinition
SODPZSklad Obveznega Dodatnega Pokojninskega Zavarovanja (Slovenian: Mandatory Supplementary Pension Insurance; Slovenia)