TAALS


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to TAALS: tala
AcronymDefinition
TAALSThe American Association of Language Specialists
TAALSThe Judge Advocate General Automated Army Legal System
TAALSTransportation Automated Address & Labeling System
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Taal bied die ingang tot die werklikheid deur op kreatiewe manier 'n vorm te gee aan die (onkenbare) werklikheid.
Aan die een kant is taal die deurlopende registrering van die bewussyn, soos die papier waarop 'n deurlopende registrasie van gebeurtenisse wat plaasvind (die aandelepryse is oorspronklik op deurlopende papier--ticker tape--uitgedruk).
Deur taal (metafore en vertelling) word verbeelding as proses moontlik gemaak.
In die poesie word al die eienskappe van taal op meervoudige maniere uitgebuit om betekenis te kompliseer en te kompakteer, byvoorbeeld deur die aktivering van aile soorte klankpatrone, sintaktiese patrone, semantiese improvisasies asook ritmiese patroonmatighede.
Hierdie eienskap, wat ook beskryf kan word as die argeologie van die taal, is 'n proses waartydens taaltekens voortdurend en deurlopend aangepas word.
Daar word algemeen aanvaar dat taal literatuur word deur middel van tegnieke en prosesse van representasie, waardeur referensiele stof getransformeer word tot saamgestelde, gekonsentreerde, veelduidige en meerstemmige betekenis.
* intratalige vertaling dui op taaltekens wat in dieselfde taal in ander tekens vertaal, benoem of geparafraseer word;
* intertalige vertaling of "translation proper" (Jakobson, 1992:144) wat dui op die oordrag van tekens in 'n ander taal;
* Die aanname van die semiotiek, naamlik dat taal primer 'n modelleringsfunksie vervul, werk verhelderend en werp lig op die afbakening van die taalpraktyk omdat kommunikasie (in gesproke of geskrewe vorm) gebruik word om die omgewing te verreken in die kommunikasieproses en as vormgewende konstruk op te tree.
Hy wys daarop dat indien die ideologie die geringskatting van volkere en tale insluit, en die houding weerspieel dat alle middele geregverdig is om 'n "minderwaardige" volk en taal uit te wis, die ideologie van assimilasie sal seevier.
'n Beleid wat slegs aan een taal in 'n multitalige gemeenskap amptelike status gee, word deur 'n internasionaliseringsideologie gedryf en suksesvol gemaak indien die taal internasionale status het, of deur 'n vernakulariseringsideologie gedryf indien die taal 'n inheemse taal is.
Lede van 'n taalgemeenskap, hetsy of hulle beleidmakers of implementeerders van die taalbeleid is, kan sentimentalistiesl- of instrumentalisties georienteerd wees oor 'n taal of tale binne die gemeenskap.