TGAU

AcronymDefinition
TGAUTystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd (Welsh: General Certificate of Secondary Education; UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Mae pwysau'r arholiadau TGAU hefyd yn dechrau peri gofid i'r disgyblion.
Mae modd hefyd i blant ysgol sydd am osgoi darllen ar gyfer eu TGAU gael fersiwn llafar o I Ble'r Aeth Haul y Bore gan Eirug Wyn.
Syfrdanodd y tirwedd fi yn llwyr ac ar l gyrru i ben yr unig ln tuag at 'Barnhill' penderfynais ddychwelyd i flwyddyn ganlynol gyda 12 o fyfyrwyr o'r ysgol oedd wedi dewis gwneud gweithgareddau awyr agored fel rhan o'u cwrs TGAU.
Ers blynyddoedd, mae'r niferoedd sy'n dewis - neu'n cael cyfle - i ddewis iaith fodern fel pwnc TGAU yn disgyn.
Mae miloedd ar filoedd o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu rhoi bob blwyddyn, ac er bod y nifer hwn yn sylweddol uwch na nifer y cymwysterau TGAU a Safon Uwch sy'n cael eu rhoi, mae cymwysterau galwedigaethol yn cael llai o sylw o lawer.
Mae'n ddiwrnod canlyniadau TGAU trigolion ifanc y pentref ac mae newyddion cymysg i Lois, Huw a Rhys.
Mae'r rhan fwyaf o'r merched a fynychodd y digwyddiad erbyn hyn wedi dewis naill ai peirianneg neu gynllunio a thechnoleg wth iddyn nhw symud ymlaen at Gyfnod Allweddol 4, ac mae'r gystadleuaeth wedi rhoi sylfaen gadarn iddyn nhw wrth iddyn nhw ddechrau ar eu cyrsiau TGAU.
Doedd ganddyn nhw ddim ystadegau ar gyfer Cymru, ond yn Lloegr, mae'n debyg bod y nifer sy'n dewis iaith dramor fel pwnc TGAU wedi crebachu 35% dros y ddegawd dwytha.
Eisoes rhugl yn Eidaleg a Twi, mae hi bellach wedi dysgu Saesneg, wedi ennill gradd A* mewn TGAU Ffrangeg, ac wedi dechrau dysgu Cymraeg.
Ond, i'r rhan fwya' bellach, dydi canlyniadau TGAU ddim yn golygu newid A byd.
Caiff Cian a Heledd eu canlyniadau TGAU ac mae Gwyneth Tye Cerrig yn cael cryn fraw gan ei brawd Daron.