TOET

AcronymDefinition
TOETTest of Elementary Training (weapon proficiency)
References in periodicals archive ?
Ons sal steeds babas op vier of ses weke sien sterf tot tyd en wyl ons die stigma van 'n toets vir MIV en Vigs oorkom het.
Nie almal slaag die toets nie, want nie almal beskik oor genoegsame landbouagtergrond nie.
Hierdie funksies is onder andere om inligting oor spesifieke lewenskwessies te verskaf (Du Plooy, 2001:22), asook om gebeurtenisse te toets aan die norme van 'n bepaalde gemeenskap/periode/tydvak (Elsbree aangehaal deur Du Plooy, 1993:57).
Die toets word in die psigoanalise gebruik om ondersoek in te stel na hoe pasiente op 'n inkblerts reageer.
Ten spyte van die proklamasie in "Padkos en wegneemetes--'n agtergrondskets" dat dit altyd "dieselfde storie vir almal, oral" is (9), is dit miskien die grootste enkele leemte hier: dat die vertellings (hoe gesog dit nou ookal onder die waarskynlike leserspubliek van hierdie teks is) selde bo die lokale uitstyg en daarmee dus nie die toets vir werklike goeie kontreikuns slaag nie.
Hierdie artikel stel 'n teoretiese implementeringsraamwerk vir besigheidsprosesbestuur daar en toets die geldigheid daarvan in 'n gevallestudie by 'n navorsings- en ontwikkelingsorganisasie.
Die gedagte dat ons ook ander se versinsels het, nie slegs ons eie nie, herinner aan Ricoeur se idee dat ons opvattings oor die verlede, ons herinnerings, ten spyte van die onbetroubaarheid daarvan en al die probleme daarmee, nie sonder meer onwaar is nie, maar dat ons die diskoers uiteindelik ook toets aan ander se diskoerse--en dit dan voorlopig aanvaar as die waarheid, eerder as om moedeloos tou op te gooi oor die onbetroubaarheid van die geheue, want, soos Ricoeur dit stel, is die geheue miskien wel 'n onbetroubare getuie oor die verlede, maar dit is al getuie wat ons het.
Miskien was dit ook vir die skryfster 'n unieke geleentheid om 'n ander aanslag uit te toets en te eksperimenteer met ander tegnieke.
Hierdie ideaal oorheers reeds sy lewe as kind: in 'n selfgemaakte blikskuit leer hy op 'n plaasdam roei en toets die boot tydens die reinseisoen op die waters van die Bo-Letabarivier (p.
Soos heelparty intellekuele wat tydens en na afloop ran die kultuurrevolusie in 1968 hulle belangstelling en idealistiese vertroue op die revolusionere potensiaal van die Derde Wereld projekteer, besoek Hans Magnus Enzensberger Kuba in 1968, ten einde hierdie idealisme teen die Castro-empirie te toets ("Wir suchten etwas, hatten etwas verloren auf dieser tropischen Insel"--Enzensberger, 1978:15).
LaCapra (1983--aangehaal in Ashley, 1990:xviii) meen Bakhtin se term kamavaleske is ideaal geskik om alle aspekte van die samelewing en kultuur deur middel van humor te toets en te evalueer.
Die leser wonder dan waarom Ester Brink se werk toets aan sodanige verouderde standpunte.