TOIRT

AcronymDefinition
TOIRTTemperature Oscillation IR Thermography (IR imaging measurement method for NDT of materials or heat transfer coefficients)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bha'n cu a' toirt balla beag air ais a-rithist agus a-rithist gus an tilgeadh iad e dha, gus mu dheireadh bha anail na ochd agus a' theanga slaodadh ris mun teanga seann bhroig a bhiodh sinn uair eigin a' lorg ann an ocrach sgudail a' bhaile.
Tha leabhar Dhaibhidh a' toirt speis do na chaidh seachad, agus athair a dheilig ris an t-suidheachadh gu proifeasanta agus le co-fhaireachdainn.
Ach cha do chuir an aimsir maill oirnn le toirt dhachaidh na monach.
An rud a tha fior iongantach, 's e mar a tha cultar beag a' toirt dhuinn uimhir de thalant seinn, bliadhna as deidh bliadhna.
Tha mi feuchainn ri toirt air na planndraisean cularan fas suas sreanganan, agus gun a seo tha'd a' deanamh sin.
An duilgheadas as motha, 's e toirt air coimhearsnachdan agus bailtean croitearachd, aig a bheil acairean, beagan a thoirt seachad.
Fhuair mi cothrom na callaidean a ghearradh - direach airson feuchainn ri'n toirt gu beagan do chumadh, agus a' coimhead nas sgiobalta na bha iad.
An aite bhith toirt marag dhubh mar bhathar bhon eilean 's ann a bhios mi a' lionadh na maileid le caorain.
Tha mi dol a dh'fheuchainn ri toirt orra fas suas sreanganan a tha dol eadar na bucais a's a bheil iad agus na sparran a tha cumail a' chrub ri cheile.
Chan ann mar sin a tha am fiolm ach gun a bhith a' toirt cus air falbh tha e a' criochnachadh san aon doigh do Mhairi.
Chuir mi'n cal, as deidh an toirt air adhart a-stigh a's a' chrub.
Tha esain a' toiseachadh a toirt a' gharadh a th'aig ceann an tighe as a' cheile, airson feur a chuir ann a ni raon-cluiche dhan a' chlann.