TSELA

AcronymDefinition
TSELATexas Science Education Leadership Association
References in periodicals archive ?
In the veterans division, male category, Aleck Musariri of Tsela Riders snatched position one while Matshidiso Ebudilwe from the same stable grabbed position one in the 110 kilometers elite division female category and Nolan Hoffman won the 110 kilometers elite division male category.
Erile a kopa rraagwe go ya nyalong ya tsela ya gagwe ko Croatia, rraagwe a mo kgalemela are." A ga o itse gore batho ba a utswiwa?".A sala a hegelwa a sa itse gore o tla feleletsa a rileng.
TSELA, P.; WESSELS, K.; BOTAI, J.; ARCHIBALD, S.; SWANEPOEL, D.; STEENKAMP, K.; FROST, P.
The baby had stopped breathing, so Tsela took out the cardiopulmonary resuscitation instructional card he received during embassy training and began administering assisted breathing.
Tsa gagwe di rotogile ka tsela ye (Phasha, 1994:3).
(98) A re se ke ra sepela ka gare ga tsela eupsa re sepele ka mo thokonyana ga yona.
A re mmereki mongwe le mongwe wa puso o tshwanetse go baya monwana PDP morago ga tshekatseko ya mogolwane wa gagwe, e le tsela ya go kala ka fa a dirang ka teng ka seo se ka mo thusa gape go baakanya makoa a gagwe fa a tlhaelang teng.
A re leruo le le sa tlhokomelweng le baka dikotsi tsa tsela le go phatlalatsa matlakala.
O supile fa ba kopile gore moepo o ba thuse go aga phaposi ya pelegiso kwa kokelwaneng le gone go baakanya tsela e e ralalang motse, a tlatsa ka go re ba solofela fa dikopo tsa bone di tlaa atlega.
A re nako ya fa ngwana wa mosetsana a bona setswalo o a etsaetsega, mo gongwe go nne le kgatelelo mo batsading, ba leka go tlhalosa, go mo fa tsela le boammaaruri le go mo ema nokeng.
"Re a itse nako nngwe go nna thata go bua mme a re boneng gore re ka ba bolelela ka tsela e e ntseng jang."
Rre Seoke a re rangwaneagwe o ne a dumela gore moruti o tshwanetse go nna le kgolagano le dikereke tse dingwe le gone go itse gore bone ba rapela Modimo ka tsela e e ntseng jang ka gore Modimo one o mongwefela.