UAINE

AcronymDefinition
UAINEUnited American Indians of New England
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ach bho chionn mios ann a seo, thoisich duilleagan soilleir uaine tighinn air ceann a-muigh na meanganan - coltas cinnteach gu bheil a' chraobh beoth agus dha beathachadh fhein.
Tha an corc Innseanach a' tighinn air adhart cuideachd, agus tha mi coimhead na cnapan corc a' toiseachadh a' cruinneachadh am broinn na sporanan uaine, le na dosanan a' toiseachadh a' tionndadh donn - mar bu choir.
Chan eil fios cait a bheil am partaidh Uaine, na Labs, neo Libs neo duine sam bith eile air a' cheist seo.
Bhiodh m'athair dha iarraidh tioram ach fhathast le dath uaine air, airson a maitheas is fhearr a thoirt dha na caoraich agus na h-othaisgean troimh'n a' gheamhradh.
Tha an riaghaltas anns a' Phaipear Uaine a' togail ceist mu dheidhinn chosgaisean na Gaidhlig le bhith a' deanamh coimeas eadar uair a thide de chraoladh Gaidhlig agus an aon rud sa Bheurla.
Tha mi air call gu leor fhaicinn aca dha dheanamh roimhe seo, duilleagan cal breagha uaine a' toiseachadh a' grobadh, agus mu dheireadh an cal a' tuiteam air a chliathaich.
Cairngorms: Sensational Snowshoe Escapades Trek in up into the Lairig Ghru and you are surrounded by five of Scotland's six highest peaks - on one side Cairn Gorm and Ben Macdui and on the other Cairn Toul, Sgor an Lochain Uaine and fearsome Braeriach.
'S e an leisgeul a bh' aig Npower gu bheil poileasaidhean uaine a riaghaltais a' cur chosgaisean a bharrachd orra.
Tha an cothrom ga chall agus an doras uaine a' dunadh airson nan Eileanan.
See what the fairies have done to Lochan Uaine. www.forestry.gov.uk
But the 1997 Munro Table shows Sgor an Lochain Uaine sneaking in at 43ft higher.
Built around 1850, the three- bedroom Tor Uaine has retained many traditional features.