UAIR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
UAIRUS Airways Group Inc (stock symbol)
References in periodicals archive ?
Tha iarrtas ann a-nis gum bi tionndadh Beurla de dh'Eorpa air a dheanamh airson uair a thide as ur de phrograman naidheachdan a tha gu bhith aig BBC Scotland an ath-bhliadhna.
What stands out in Gillies' song is his anger at the causes of emigration, depicting Scotland's transformation from a nurturing mother to a wicked stepmother under English influence: 'Bha Alba uair mar mhathair / Bha dileas, blath is tairisneach, / 'S cha treigeadh i a b-alach / Fhad 's bhiodh full bhlath fo 'h-aisnicbean / Ach o'n leag Sasunn sail oirre / Dh'fhas i na muime ghraineil / Ag altrum clann nan traillean, / A's sliochd nan armunn sgap i iad.
N uair a ghabhadh cuid an smuid Dhe 'n stubh a bh' agad anns a' chuil, Cha tigeadh failing air do ghlun, Ged bheirteadh surd air danns' ort.
S an uair sin ceol ur, dannsa eile, le aon cheum a-mach, agus aon cheum a-steach as an Aonadh Eorpach.
An uair sin 's ann dha Albannaich air feadh na duthcha a bhiodh an geama.
An uair sin, mar ceannard Nas Fhearr Comhla, chum e diofar phartaidhean an Aonaidh ri cheile, coltach ri bhith nad aonar os cionn faing a' bhaile.
Bhiodh iad a' radh uair, nan deanadh Berlin sreothairt, gun tigeadh an cnatan air an Roinn Eorpa air fad.
Duine deas-labhrach na sheasamh air beulaibh sluaigh mhoir 's e a' bruidhinn airson corr is uair a thide gun notaichean ri laimh.
Anns na sia bliadhnaichean bhon uair sin, tha da chogadh eile air a bhith ann eadar Israel agus Hamas.
S e an deise Ghaidhealach a bh' ann, a bha toirmisgte, agus an uair sin air ath-bheothachadh le Walter Scott mar iomhaigh car breugach.
Aon uair chlar e agallamh leamsa agus sinn fo thalamh ann a meinn-tiona anns a' Chorn.
Tha deich ar fhichead bliadhna bhon a sgriobh e 'The Road to Mingulay', agus chan eil leabhar-siubhail mu na h-Eileanan air a thighinn faisg air bhon uair sin.