UILE

AcronymDefinition
UILEUsborne Internet Linked Encyclopedia (of World History)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Leanaidh an rannsachadh poblach fad bliadhna ach chuala sinn gu leor anns a' chiad mhios airson naire a chur oirnn uile.
Cha d'thug mi cus bho'n an fheadhainn a th'air beulaibh an tighe, direach gu leor airson an deanamh reidh, agus tri seorsaichean craobh annta uile gu leir, agus iad uile fas aig astar eadar-dhealaichte.
Cuiridh na duthchannan sin cisean air bathar Ameireaganach agus bidh sinn uile nas miosa dheth, agus le pathadh mas e bourbon an deoch as fhearr leibh.
Bha sinn uile air a bhith ann a deifir aitichean, agus bha cuid againn a bha tilleadh a Leodhas, ach cha robh sinn uile a' tilleadh a Shuordail.
Tha uiread de dh'aiteannan beaga diomhar san Eilean 's gum faodadh an saoghal uile a dhol air a chall annta.
Uill faodaidh sinn uile a bhith a cluich an aon gheama, agus na cunntasan banca againn a dhunadh ma leanas iad air adhart mar sin.
Treinador Titulos Itamar Schulle R: 2; N: 0; I: 0 Enderson Moreira R: 4; N:2; I:0 Valdonedo da Silva Xavier R: 2; N:0; I:0 Clemer Melo da Silva R: 2 Marcelo Augusto Oliveira Chamusca R: 2 Uiles Geraldo Goncalves de Freitas Junior R: 2 Gilberto Cirilo de Campos R: 2 Marcelo Ribeiro Cabo R:0; N:1 Augusto Sergio Ferreira R: 4; N:1, I:0 Gilmar Dal Pozzo R: 1 Claudio Aparecido Tencati R: 1 Jose Roberto Fernandes Barros R: 1 Roberto Fernando Schneiger R: 4; N:1 Marcos Vinicius dos Santos R: 3; I: 1 categoria de base selecao brasileira Marcelo Martelotte R: 3; N:1 Hemerson Jose Maria R:1; N:1 Grafico 1--Perfil dos treinadores quanto ao numero de equipes treinadas.
felix qui uiles pomis mercaris amores (huic licet ingratae Tityrus ipse [ipsa O] canat), felix intactum Corydon qui temptat Alexin agricolae domini carpere delicias: (75) quamuis ille sua lassus requiescat auena, laudatur facilis inter Hamadryadas.