UILL

AcronymDefinition
UILLUniversity of Illinois
UILLUNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Institute of Lifelong Learning
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
gif he marrie first baselie beneath his ranke he uill euer be the lesse accoumptid of thairafter 'if he marries first basely below his rank he will ever be the less accounted of after that', SC2, Education, James VI, Basilicon Doron, 1598, <P 130> and gifyoure mynde be founde occupied upon thaime it uill be thocht ydle otheruayes 'if your mind is found occupied with them [i.e.
Uill, tha aon bhliadha deug bhon a nochd am fiolm agus rabhadh mor aig Al Gore, an t-Iar-Cheann-Suidhe aig Clinton, mu dheidhinn blathachadh na Cruinne.
Uill, tha sinn cleachte gu leor ris an t-seorsa dol a-mach.
Uill, tha Daibhidh Camshronach ann, agus seall cho diofraichte 's a tha an sloinneadh aige nuair a sgriobhas tu a-mach e.
Uill, tha gu leor mar sin anns an Eilean Sgitheanach.
UILL uill, tha Daibhidh Camshron air aideachadh gu bheil e duilich dha siognal fon-laimhe a thogail nuair a tha e air laithean saora anns a' Chorn.
Uill, chan e fear ur ach fear cho aosta ri na coilltean a tha timcheall orm an seo ann am Bellac.