UVST

AcronymDefinition
UVSTUniversal Voice Station (Honeywell)
References in periodicals archive ?
Adresa pobocky tefnikova 22, Praha 5 Zprva pro prjemce FN Motol Interferon beta 1a Uchazec mus k platbe jistoty uvst nsledujc platebn symboly Variabiln symbol 0908641244 Specifick symbol IC uchazece nebo rodn cslo.
Uchazec mus k platbe jistoty uvst nsledujc platebn symboly Variabiln symbol 0908370875 Specifick symbol IC uchazece nebo rodn cslo.