UAIR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
UAIRUS Airways Group Inc (stock symbol)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dh'fhag sin 'n uair a bhiodh an gur air feadhainn dha na cearcan gum biodh iad a' falach nan uighean ann a neadan mora a's a lot.
What stands out in Gillies' song is his anger at the causes of emigration, depicting Scotland's transformation from a nurturing mother to a wicked stepmother under English influence: 'Bha Alba uair mar mhathair / Bha dileas, blath is tairisneach, / 'S cha treigeadh i a b-alach / Fhad 's bhiodh full bhlath fo 'h-aisnicbean / Ach o'n leag Sasunn sail oirre / Dh'fhas i na muime ghraineil / Ag altrum clann nan traillean, / A's sliochd nan armunn sgap i iad.' ('Scotland was once like a mother / Who was loyal, warm and compassionate / And she would not forsake her offspring / As long as there would be warm blood under her ribs / But since England has placed a heel on her / She has become a hateful stepmother / Raising children as slaves / She has dispersed the heroes' offspring').
Bhiodh m'athair ag radha 'n uair a fhuair e'n toiseach e, nach gabhadh e smachdachadh.
MA BHIOS sibh uair sam bith a' fulang leis a' chianalas, tinneas a tha a' fas nas miosa le bhith ag eisteachd ri orain bhronach, smaoinich co ris a bhiodh e coltach a bhith glaiste ann am Milton Keynes, na miltean de mhiltean od dhachaigh.
agus an sin eiridh an t-uisge suas 'n a aon steall, se fichead troidh, cho direach ri saighead anns na speuraibh, agus 'n uair a sguireas an t-uisge dh'eiridh, toisichidh an sin an deathach gheai, mar mhile soitheach-smuid' air feasgar ciuin, a' leigeil as na toite.
Bha sinn an comhnuidh ag iarraidh craobh beith a chionns gu robh te bhreagha againn uair eigin an Inbhirnis, le rusg geal agus duilleagan breagha uaine a-stamhradh.
THOG am fear ud Don McCullin mo dhealbh aon uair, anns na h-ochdadan, agus sinn an sas ann am buidheann oigridh an aghaidh armachd niuclasach.
Agus 'n uair a thill sinn dhachaidh, bha e folaiseach gu feumadh cuid dhan a' bhuntata a' ghlanadh a-rithist.
An uair sin thainig beagan dragh orm nuair a bha na traighean air an ainmeachadh mar aiteannan far am bu choir do dhaoine a dhol mus basaich iad.
Ach tha e toirt na mo chuimhne mar a bhiodh sinn uair eigin a' coimhead an tennis air an telebhisean, agus cha robh moran dhan a sin a's a' bhaile, agus an uairsin a' feuchainn ris a' gheam a chluiche sinn fhin.
AON uair bha iad a' gaireachdainn oirnn airson 's nach robh faclan againn airson rendezvous neo car a' mhuiltein.
Ach bha feur air toiseachadh a' fas mar a bhitheadh e 'n uair a bhitheadh sinn dha ghearradh airson geamhrachadh dha na caoraich.