VARAM


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
VARAMVirtual and Augmented Reality Applications in Manufacturing (Danish publication)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Parallels for this sort of activity by Agni may be quoted from both the RV and AV (in the former mostly from hymns of Atharvanic type, to Agni Raksohan), e.g., raksohanam vajinam a jigharmi mitram prathistham upa yami sarma sisano agnih kratubhih samiddhah sa no diva sa risah patu naktam ayodamstro arcisa yatushanan upa sprsa jatavedah samiddhah a jihvaya muradevan rabhasvah kravyado vrktvi api dhatsvasan uphobhayavinn upa dhehi damstra himsrah sisano 'varam paramca utantarikse pari yahi rajan jambhaih sam dhehi abhi yatudhanan RV 10.87.1-3 (= AVS 8.3.1-3)
(24.) Vir Singh, ed., Varam Bhai Gurdas Satik (hereafter, BG), 9th ed., (New Delhi: Bhai Vir Singh Sahitya Sadan, 1997), 386.
My translation of var 24: 23:3 is based on the textual commentary of Vir Singh in his edition of the vars of Bhai Gurdas, Sri Guru Granth Sahib ji di Kunji, Arthat Varam Bhai Gurdas (Amritsar: Khalsa Samachar, 1984), 386-87.
These single lines may be seen in the section assigned to gurus' shaloks, surplus to the vars or ballads (salok varam te vadhik).(17)