VSHL

(redirected from Volex Sedimentation with Hypotonic Lysis)
AcronymDefinition
VSHLVirginia Society for Human Life
VSHLVolex Sedimentation with Hypotonic Lysis (radiology)