WAWO

AcronymDefinition
WAWOWith Arms Wide Open
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
The Women's Union of 1928 was headed by Javanese, and although Roekmini corresponded with the Minahassan educator Etty Wawo Runto, and Kardinah's school had connections with Aceh and Lampung, educated women beyond Java apparently remained outside their circle, like 'that girl' (actually the Ambonese Leentje Jacomina Tehupeiory), who went to the Netherlands to study pharmacy.
(11.) A Naka Tebhe man told me that this clan should not burn Nage (Tamarind) wood because they formerly occupied the hamlet named Nage Wawo. However, I find this unconvincing, not least because residents of other settlements which include 'Nage" in the name do not taboo Nage wood, or at least do not do so for this reason.
Nonando oyendji yomaakiintu mbaka haya monika ye na ombili, oonkundathana ndhika odhuulikilendje kutya ope na iiningwanima oyindji moshigwana, mbyoko hayi piyaganeke ombili yawo, nohayi yi moshipala elongitho lyuuthemba wawo, netyapulo lyuukiintu wawo.
Aakuthimbinga oya li ya holola omadhiladhilo gokukakundathana naasamane yawo, nonaamati yawo kombinga yuuthemba wopaihulo; opo ya longe aakwanezimo yawo, oshowo aashiinda shawo, kombinga wuuthemba wawo; okutopola uunongo naakadhona aanasikola; oongundu dhaagundjuka; oongundu dhokwiiyambidhidha, naandhoka dhaantu taya lumbu nombuto yo HIV; aalongi pamwe nayamwe yomaakuthimbinga ya za ko New Start Centres; aawiliki yopamithigululwakalo, mwakwatelwa aakiintu aawiliki; aaniilonga yokuupangelo; oongundu dhomalwiimbo dhaagundjuka yongeleka; aaniilonga pamwe naakuthimbinga ya za komahangano gayoolokathana; oshowo ookansela dhiitopolwa.
Osho ndilile mpano nena nda lala megumbo lyaakuluntu yandje, nda talayakwetu taya dhana natango uudhano wawo, uudhano mboka ndali ndi na okusindana esikulimwe omanga aakuluntu yandje ina ya tumina ndje mombete yeso lyandje nomuthigululwakalo.
"Vantu kapi tava nu nomutji awo nzara--ukaro wawo tau zonauka unene.
Roswitha kwa tameka moRundu mbunga zovakadiezi ava tumbura asi "Unankondo woVakadi mElisinto," va divilisise asi unene po vakadi va kara no-HIV no-AIDS va dive unankondo wawo, ntani kuvhura va singonone nokukohonona vene maudigu gawo mokukwama Ngendesoveta zaNavenye zo-HIV no-AIDS ezi kazitambwire parlemende ntaantani.
Ashike ngele ita ye shi pondola okwiimonena omahini gomoondooha, nena oye na okuyamutha uuhanona wawo ethimbo ehupi lela nokutoyitha.
Oshikondo shUuministeli wUundjolowele nOnkalonawa osha tamekele okunyolitha aakiintu mboka ye li momategelelo, noye na ombuto yoHIV mopologalama yokwiimonena omuti gwoNevirapine noshowo uuhanona wawo. Aakiintu mbano ohaa pewa ehungomwenyo kombinga yOmuti gwoNevirapine nankene ye na okupalutha nuunona wawo.
Otwa pumbwa omutbiguluiwakalo moka mu na aalumentu mboka itaa longitba we iimaliwa okuninga iibulo, ngele nee nokulala niikumbu, nenge omukalo moka aalumentu ye wete kutya iihulo oyo uutbemba wawo omanga aakiintu ye na ashike okulaiwa nayo ngele oya hala ya pewe omakwatbo gontumba.
Otwa pumbwa puholoke aakiintu mboka ye shi uutbemba wawo wopalbulo: aakiintu mboka ya itaala muyoyene naamboka ye na uuthemba okubogolola kutya oya bala okulala nalye nopamukalo guni.
Aakiintu yuuvite ko onkalo yopamuthigululwakalo nonkalo yopashinanena, nehalo lyokukaleka po uuntu wawo nehalo lyokuninga omatokolo gawo yene.