WERP

AcronymDefinition
WERPWorkplace Emergency Response Planning (University of Wisconsin Extension School for Workers)
WERPWind Energy Research Program
WERPWelded Equipment Removal Path
WERPWeight Excess Reduction Program (nutritional science)
References in periodicals archive ?
The changes Werp described were evident in KK's journalism.
Wat betref Leroux se poetika, maak Marais (2004) gebruik van enkele bekende onderhoude, essays en lesings om lig te werp op sentrale aspekte van Leroux se eksterne poetika en analiseer sy die roman 18-44 om die interne poetika te beskryf, met besondere aandag aan die 'knolskrywer' wat die eerste keer juis met hierdie roman uit 1967 sy intrede in Leroux se oeuvre doen.
Voorbeelde wat hierop lig werp, word genoem deur Van der Merwe (1975:51, 62-63, 72, 261-262).
Ofskoon hy naam vir homself gemaak het met die veldslae van Vaalkrans en Helvetia, het sy optrede na die oorlog om 'n Afrikaner-nedersetting in Meksiko te vestig en sy ondersteuning om die diktatorskap van Porfirio Diaz van Meksiko omver te werp, hom nie geliefd gemaak nie en hom inderdaad vervreem van die nasionale Afrikaners van die twintigste eeu.
Deur die bulle en duiwels uit die lug van die oorspronklike teks voor te stel as Amerikaners en Britte, werp Du Plessis 'n kritiese blik op die onlangse militere inval in Irak.
Die woorde "mateloos is my liefde vir die land / verwikkeld gehard en onomwonde" (30-31) word in "mirakel" as refrein herhaal, en funksioneer as 'n kontrapunt tot die teleurstelling oor die gebrek aan visie en die brutaliteit wat 'n skadu oor die wonder van "die vreedsame vrymaking van my land" (31) werp.
Hierdie artikel probeer lig werp op die problematiese aard van Coetzee se verbeelde interaksie tussen skrywers, wat (in hierdie redelik vreemde konteks) terselfdertyd ook karakters is.
Ook die heelwat introspeksie van die karakters is lewendig en werp lig op al hul kompleksiteite.
Twee belangrike intertekstuele rame wat behendig lig werp op die bundelinhoud is die bundel se motto en die gebruik van 'n Dylan Thomas-gedig as aanwysing in die gedigsiklus "Nuwe Seisoen".
Hy voer aan dat musiek, net soos identiteit, sowel 'n uitvoering as 'n storie is; vertellings wat lig werp op "the social in the individual and the individual in the social" (Frith, 1996:110).
* Die aanname van die semiotiek, naamlik dat taal primer 'n modelleringsfunksie vervul, werk verhelderend en werp lig op die afbakening van die taalpraktyk omdat kommunikasie (in gesproke of geskrewe vorm) gebruik word om die omgewing te verreken in die kommunikasieproses en as vormgewende konstruk op te tree.