ATOB


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
ATOBASCII to Binary